30 بهمن 1395

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در رشته ایمونولوژی-اول مشاور

در دفترچه آزمون ارشد وزارت بهداشت لیستی از مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی به همراه ضرایب آنها گردآوری شده است که مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب دروس برای رشته ارشد ایمونولوژی به شرح زیر می باشد:
مدارک مورد پذیرش:
کارشناسی ایمنی شناسی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی(با گرایش جانوری، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، عمومی و یا ژنتیک)، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فیزیولوژی، ویروس شناسی.
دروس امتحانی و ضرایب ارشد ایمونولوژی:
ایمنی شناسی(ضریب ۶)
بیوشیمی(ضریب ۱)
زیست شناسی سلولی- مولکولی(ضریب ۲)
خون شناسی و بانک خون (ضریب ۰)
میکروب شناسی(ضریب ۱)
زبان عمومی(ضریب ۲)
منابع ارشد ایمونولوژی:
منابع این رشته از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است به شرح زیر می باشد:
ایمنی شناسی
ایمونولوژی/ ایوان رویت
ایمونولوژی/ دکتر مجید وجگانی
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی/ دکتر پرویز پاکزاد
Medical Immunology/Sites et al
Cellular and Molecular Immunology/ Abulk.Abass et al

بیوشیمی:
Text book of Biochemistry/Devlin
Biochemistry/Stryer
Principles of Biochemistry
(استفاده از کتب فارسی تالیفی که سر فصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است)
زیست شناسی سلولی- مولکولی:
Molecular cell Biology/H.Lodish et al


میکروب شناسی :
Microbiology/Walker et al
Microbiology/jawetz et al
Zinsser Microbiology/ joklike et al
Diagnostic Microbiology/ Finegulld
Microbiology/Murray