27 بهمن 1395

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های ارشد پزشکی-اول مشاور

هر ساله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با اندکی تغییر اعلام می شود. ظرفیت پذیرش در آخرین کنکور ارشد وزارت بهداشت برای رشته های برتر ارشد پزشکی به شرح زیر می باشد:
بیوتکنولوژی پزشکی:۴۹ نفر
ژنتیک انسانی:۶۵ نفر
ایمنی شناسی:۹۵نفر
قارچ شناسی:۳۳ نفر
ویروس شناسی:۳۶ نفر
انگل شناسی:۹۰ نفر
تغذیه:۷۶ نفر
علوم بهداشتی در تغدیه:۳۶ نفرo هماتولوژی:۳۰ نفر
فیزیولوژی:۱۰۱ نفر
مامایی:۱۱۲ نفر
میکروب شناسی:۱۳۵ نفر
بیوشیمی بالینی:۱۹۹ نفر
پرستاری:۲۸۸ نفر
پرستاری و مراقبت های ویژه:۱۶۳ نفر
پرستاری و مراقبت های ویژه نوزادان:۴۸ نفر
پرستاری و مراقب های ویژه سالمندان:۲۴ نفر
مدریت خدمات بهداشتی درمانی:۶۱ نفر