ضمائر شخصی در زبان روسی

ضمائر شخصی در زبان روسی

ضمایر شخصی کلماتی هستند که از آنها برای جلوگیری از تکرار اسامی در جملات استفاده می کنیم. به جمله زیر توجه کنید:

علی حمید را دید و به حمید سلام کرد.

در مثال بالا برای جلوگیری از تکرار حمید می توانیم آن را با ضمیر شخصی مناسب جایگزین کنیم. در این مثال از آنجا که حمید در نقش سوم شخص مفرد استفاده شده از ضمیر مناسب سوم شخص مفرد استفاده می کنیم در نتیجه جمله به صورت زیر در خواهد آمد:

علی حمید را دید و به او سلام کرد.

ساختار ضمایر شخصی در زبان روسی

در زبان فارسی ما تنها یک شکل از ضمایر شخصی را داریم و برای حالت های فاعلی یا مفعولی همواره از همان شکل استفاده می کنیم. با توجه به حالت محور بودن زبان روسی اشکال متفاوتی از ضمایر شخصی برای حالت های مختلف وجود دارد. قبلا با حالت های متفاوت در زبان روسی آشنا شده اید و کاربرد و ساختار آنها را می شناسید. بسته به اینکه ضمیر بخواهد با چه اسمی جایگزین شود و آن اسم چه نقشی در جمله داشته باشید در زبان روسی از انواع بسیار متفاوتی از ضمایر شخصی استفاده می کنیم.

دو جدول زیر ضمایر شخصی مفرد و جمع در زبان روسی را در حالت های مختلف نشان می دهند:

ضمایر شخصی مفرد روسی

حالت اول شخص دوم شخص سوم شخص
مذکر مونث خنثی
  من تو

او

فاعلی – Nom я ты он она оно
مالکی – Gen меня тебя его её его
 مفعولی غیر مستقیم – Dat мне тебе ему ей ему
مفعولی مستقیم – Acc меня тебя его её его
 ابزاری – Ins мной тобой им ей им
حرف اضافه – Prep мне тебе нём ней нём

 

ضمایر شخصی جمع روسی

حالت اول شخص دوم شخص سوم شخص
  ما شما آنها
فاعلی – Nom мы вы они
مالکی – Gen нас вас их
 مفعولی غیر مستقیم – Dat нам вам им
مفعولی مستقیم – Acc нас вас их
 ابزاری – Ins нами вами ими
حرف اضافه – Prep нас вас них

نکته: در زبان روسی هم مانند فارسی برای اشاره محترمانه ضمیر دوم شخص را به صورت جمع به کار می برند.

مثال های زیر نحوه استفاده از ضمایر متفاوت این جدول را نشان می دهد:

حالت فاعلی

Он заинтересовался игрой.

او (مذکر) به بازی علاقمند شد.

Oнa былa единственным ребёнком в семье.

او (مونث) تنها بچه خانواده بود.

 

Они встали и поздоровались.

آنها ایستادند و سلام کردند.

حالت مالکی

Что у вас там есть?

آنجا چه داری؟

حالت مفعولی غیر مستقیم

Он тебе пишет.

او برای تو می نویسد.

حالت مفعولی مستقیم

Я тебя люблю.

دوستت دارم.

حالت ابزاری

Она с ними идёт.

او با آنها راه می رود.

حالت حرف اضافه

Мы о ней говорим.

ما در مورد او صحبت می کنیم.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم