آزمون تیپ شخصیت (MBTI) چیست ؟
11 اردیبهشت 1396

آزمون تیپ شخصیت (MBTI) چیست ؟

آزمون تیپ شخصیت (MBTI) چیست ؟

نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشخاص همه با هم متفاوت اند. اگر دو نفر دارای گونه شخصیتی واحدی نباشند، کاری که به نظر یکی جالب است ممکن است برای دیگری ابداً جالب نباشد و حتی اولی از آن بدش آید. متخصصان امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بعضی کارها موفق تر عمل می کنند، بنابراین بسیار مفید است کاری که انجام می شود با استعداد و توانمندی های فرد به خوبی با هم هماهنگ باشد. با این وصف یافتن ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد را شناسایی کرد برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و استخدامی ضرورت می یابد. آزمون MBTI پاسخی بود بدین نیاز، آزمون تیپ شخصیتی که از دهه ١٩٢٠ تا به اکنون بر روی آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته، این نیاز را برآورده نموده و با استفاده از الگوی ١٦ تیپ شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از هم متمایز و سپس مشاغل مختلف و متناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند. هر تیپ شخصیتی، برای برخی از گروه های شغلی مناسب است.

آزمون روانشناسی تیپ شخصیتی برگرفته از نام پدیدآورندگان آن مایرز- بریگز به اختصار MBTI نامیده می شود که مخفف Myers-Briggs Type Indicator می باشد. این آزمون که یکی از معروف ترین و شاید معروف ترین و پرکاربرد ترین آزمون های روانشناسی و شناخت شخصیت است، بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ پایه گذاری شده، و افراد رو به ١٦ تیپ شخصیتی دسته بندی می کند. این ابزار روانشناختی، یک ابزار خودسنجی و پرسشنامه ای بسته؛ شامل ١٠٠ تا ١٦٠ پرسش است که ترجیحات افراد را با ١٦ گروه شخصیتی بیان می دارد. (رابینز، ١٩٩٥ ).

تیپ شخصیتی (MBTI) چه سئوالاتی را پاسخ می دهد؟

آزمون تیپ شخصیتی تلاش می کند به چهار سئوال زیر پاسخ دهد؟

١.شناسایی این که ما با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم؟

٢.انرژی خود را به کجا هدایت می کنیم؟

٣.اطلاعات را چگونه جمع آوری می کنیم؟

٤.چگونه تصمیم می گیریم و ترجیح می دهیم در شرایط سازمان یافته فعالیت کنیم یا استقلال بیشتری داشته باشیم؟

تیپ شخصیتی (MBTI) چه مواردی را می سنجد؟

آزمون تیپ شخصیتی بر مبنای سئوالات بالا ٤ معیار کلی را در یک پیوستار از صفر تا پانزده پردازش می کند که عدد بیشتر غالب بودن آن گرایش یا کارکرد را نشان می دهد.

در تست MBTI چهار معیار کلی در فرد مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از :

١. برون گرا یا درون گرا بودن

٢. حسی یا شهودی بودن

٣. فکری یا احساسی بودن

٤. منضبط یا ملاحظه کار بودن

برون گرا یا درون گرا بودن؛ گرایش کلی است که تعیین می کند فرد با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کند؟ بر این اساس میزان درون گرایی و برونگرایی فرد استخراج می شود.

E. برون گرایی (Extraversion):

برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان وآینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.

I. درون گرایی (Introversion) :

درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.حسی یا شهودی بودن؛ تعیین می کند که فرد چگونه اطلاعات را از محیط اطراف جمع آوری می کند و بر این اساس میزان حسی و شهودی بودن فرد استخراج می شود.

S. حسی (Sensing):

افرادی که ترجیح می دهند با استفاده از چشم و گوش و دیگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی ببرند و به ویژه آن ها به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می کنند و آن را به خوبی درک می کنند.

N. شهودی (Intuition):

اشخاصی که ترجیح می دهند با دیدن " تصویر بزرگ از آنچه هست" و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقایق، اطلاعات را درک کنند و آن ها به ویژه ترجیح می دهند با درک و دیدن امکانات جدید (خلاقیت) و روش های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند. فکری یا احساسی بودن؛ تعیین می کند فرد چگونه تصمیم گیری می کند و بر این اساس میزان فکری و احساسی بودن فرد استخراج می شود.

T. فکری (Thinking):

افرادی که در تصمیم گیری از تفکر استفاده می کنند (به نتایج منطقی انتخاب با عمل توجه دارند) آن ها سعی دارند از لحاظ فکری خود را از یک موقعیت جدا کرده و بی طرفانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزیه و تحلیل کنند.

F. احساسی (Feeling):

به احساسات دیگران توجه می کنند، نیازها و ارزش ها را درک می کنند، احساساتشان را نشان می دهند. منضبط یا ملاحظه کار بودن؛ گرایش خاصی است که تعیین می کند فرد ترجیح می دهد در شرایط سازمان یافته فعالیت کند و یا استقلال بیشتری داشته باشد.

J. منضبط- قانون مدار (Judgment):

تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص کرده و بر انجام آن ها در سر وقت تعیین شده پافشاری می کنند.

P. ملاحظه کار - ادراکی (Perception):

قوانین را خودشان تعیین می کنند و در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده یا فعالیت هایی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد، موفق هستند.