آموزش اعداد به ترکی استانبولی

آموزش اعداد به ترکی استانبولی

 

cardinal (one, (two

(...ordinal(first, second

1

bir

birinci

2

iki

ikinci

3

üç

üçün

4

dört

dördün

5

beş

beşinci

6

al

altın

7

yedi

yedinci

8

sekiz

sekizinci

9

dokuz

dokuzuncu

10

on

onuncu

11

onbir

onbirinci

12

oniki

onikinci

13-19

... (regular)

... (regular)

20

yirmi

yirminci

30

otuz

otuzuncu

40

kırk

kırkın

50

elli

ellinci

60

a(l)tmış

a(l)tmışın

70

yetmiş

yetmişinci

80

seksen

sekseninci

90

doksan

doksanın

100

yüz

yüzün

200

ikiyüz

ikiyüzüncü

300- 900

... (regular)

... (regular)

1000

bin

bininci

2000

ikibin

ikibinci

10,000

onbin

onbininci

100,000

yüzbin

yüzbininci

1,000,000

milyon

bir milyon

milyonuncu

bir milyonuncu

1,000,000,000

milyar

bir milyar

milyarın

bir milyarıncı

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم