انواع روشهای آموزش دانشگاه پیام نور-اول مشاور
23 اسفند 1395

انواع روشهای آموزش دانشگاه پیام نور-اول مشاور


یکی از ارکان توسعه علمی کشور، گسترش آموزش است که رشد اجتماعی و شکوفایی استعدادها را به همراه دارد و زمینه ساز خلاقیتهای انسانی است.

آموزش های متعارف، به تنهایی برای برقراری این رکن مهم، کافی نیست. توجه به روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش نیمه حضوری، آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازی برای دستیابی به هدفهای توسعه، بسیار ضروری است.

آموزش نیمه حضوری
آموزش نیمه حضوری نظام آموزشی است که با به کارگیری فناوری آموزشی، استفاده از کتابهای درسی خودآموز و دانشجو محور بودن در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو را در کلاسهای درسی کاهش می دهد. و در واقع، در این نوع آموزش، عملاً می توان کلاسهای تدریس را به کلاسهای مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد.

مزایای این نظام آموزشی عبارت است از دانشجو محوری، امکان مطالعه مستقل، پوشش فراگیر، ارائه دروس در وقت کمتر از لحاظ حضور ضروری دانشجو و در نتیجه کاهش هزینه ها و وابستگی کمتر به الزامات آموزشی نسبت به روشهای مرسوم، و در عین حال اثربخشی آموزش.

مهمترین هدف و معنای آموزش باز، کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیتهای مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف است. به گونه ای که زمینه های ارائه آموزش عالی به افرادی فراهم آید که به علت دوری یا دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی و محدودیتهای زمانی و شغلی و اقلیمی برای بهره مندی از آموزش متعارف، امکان کمتری دارند.

آموزش نیمه حضوری عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی-یادگیری، به گونه ای که هر مرکز آموزشی در انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی توانا باشد. در این نوع آموزش، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرآیند یادگیری را با مشارکت خود یادگیرندگان، تسهیل می کند.

آموزش باز
این اصطلاح بیشتر نوعی نگرش به نظام آموزشی است که مطابق نیازهای یادگیرنده طراحی می شود و سعی می کند موانع را از سر راه آموزش یادگیری بردارد. هم نظام آموزش از راه دور و هم نظام سنتی و مرسوم می تواند براساس این تعریف باز یا بسته باشد.

1- جدایی یاد دهنده و یادگیرنده (معلم و شاگرد) از یکدیگر، هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی
2- ارائه آموزش به وسیله سازمان نه معلم
3- استفاده از فناوری در آموزش، با به کارگیری ابزارهای ارتباطی جدید برای آموزش
4- تأمین ارتباط دوسویه میان سازمان یاد دهنده (معلم) و یادگیرنده
5- ارائه و تشکیل کلاسهای رفع اشکال فردی و گروهی و ممنوعیت تشکیل کلاسهای آموزشی صرفاً حضوری
6- مشارکت معلم در شکل صنعتی شده فرآیند یادگیری- یاددهی به عنوان عامل اصلی
7- یادگیری فردی و خصوصی (در این نظام یادگیرنده، تعیین کننده زمان و مکان یادگیری متناسب با استعدادها و علایق و به طور کلی تواناییها و ویژگیهای فردی خود باشد).
آموزش از راه دور
آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری- یاددهی است که یک مرکز آموزشی را، به منظور انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک نوع مواد آموزشی، رسانه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، یاری می دهد. همچنین با به کارگیری این نوع آموزش و با بهره مندی از فناوری های جدید در ارائه خدمات آموزشی از راه دور، فرآیند یادگیری با مشارکت خود یادگیرندگان آسانتر می شود.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.