افعال شرطی به زبان ایتالیایی

افعال شرطی به زبان ایتالیایی

افعال کمکی در حالت شرطی به صورت زیر صرف میشوند.

ESSERE معنی   AVERE معنی
IO SAREI هستم   IO AVREI دارم
TU SARESTI هستی   TU AVRESTI داری
LEI / LUI SAREBBE هست   LEI / LUI AVREBBE دارد
NOI SAREMMO هستیم   NOI AVREMMO داریم
VOI SARESTE هستید   VOI AVRESTE دارید
LORO SAREBBERO هستند   LORO AVREBBERO دارند

 

مثال:

پسوند افعال سه گانه در حالت شرطی به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO EREI EREI IREI
TU ERESTI ERESTI IRESTI
LEI / LUI EREBBE EREBBE IREBBE
NOI EREMMO EREMMO IREMMO
VOI ERESTE ERESTE IRESTE
LORO EREBBERO EREBBERO IREBBERO

مثال:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLEREI LEGGEREI SENTIREI
TU PARLERESTI LEGGERESTI SENTIRESTI
LEI / LUI PARLEREBBE LEGGEREBBE SENTIREBBE
NOI PARLEREMMO LEGGEREMMO SENTIREMMO
VOI PARLERESTE LEGGERESTE SENTIRESTE
LORO PARLEREBBERO LEGGEREBBERO SENTIREBBERO

 

حالت شرطی در موارد زیر کاربرد دارد


زمانی که میخواهیم خواسته ای را با حالت مودبانه بیان کنیم

Vorrei un cappuccino.   Mi daresti una matita?
یک کاپوچینو میخواهم لطفا   یک مداد به من میدهی لطفا

 

بیان یک آرزو که کم و بیش دست یافتنی است

Mi piacerebbe visitare la Cina (chissà, forse un giorno lo farò)
علاقمندم از چین بازدید کنم (کی میدونه، شاید یه روز اینکار رو انجام بدهم)
 
Resterei volentieri con voi (ma non dipende da me e devo andare a casa)
با کمال میل میمانم با شما (اما به من بستگی ندارد باید بروم به خانه)

 

بیان شک و تردید در فعل گفتن

Direi che questa è una brutta situazione!
میگم (به نظرم) که شرایط بدیه
 
Una cosa davvero inaspettata, direi.
یک چیز غیر منتظره، به نظرم

 

حالت شرطی روزنامه نگاری که در این حالت باید منبع خبر موثق باشد

Le persone con il naso a punta avrebbero un carattere deciso (secondo gli esperti di fisiognomica)
افرادی با بینی تیز شخصیت قاطعی دارند (طبق متخصصین سیماشناسی)
 
La Juventus starebbe progettando di comprare un giocatore brasiliano (secondo il giornale)
یوونتوس در حال برنامه ریزی برای خرید یک بازیکن برزیلی است (طبق روزنامه)
 

 

حالت شرطی در فعلهای توانستن و بایستن برای بیان شک و تردید شخصی

Quel film potrebbe essere bello (Perché no? È possibile)
آن فیلم ممکنه قشنگ باشه.
 
Quel film dovrebbe essere bello (È logico pensarlo. Si tratta di un film famoso!)
آن فیلم احتمالا باید قشنگ باشه


 

(Frase ipotetica) حالت شرطی در عبارتهای فرضی

Se avessi tempo andrei al mare   Avendo tempo andrei al mare
اگر وقت داشته باشم با کمال میل به دریا میروم.   در صورت داشتن وقت با کمال میل به دریا میروم

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم