معافیت تحصیلی دانش آموزی-اول مشاور
17 اسفند 1395

معافیت تحصیلی دانش آموزی-اول مشاور

معافیت تحصیلی دانش آموزان

 

مدارس راهنمایی، دبیرستانها، هنرستانها و مراکز پیش دانشگاهی موظفند آن دسته از دانش آموزانی را که وارد 19 سالگی شده اند، پس از اخذ مجوز تحصیلی، بصورت قطعی ثبت نام نمایند. بدین منظور لازم است:
1. مشمولان ابتدا به صورت موقت توسط واحد های آموزشی ثبت نام گردیده و مدیر یا رئیس واحد آموزشی ضمن تکمیل دقیق برگه درخواست معافیت تحصیلی دانش آموزان و مهر و امضای آن، مشمول را به دفاتر خدمات الکترونیک(پلیس +10) راهنمایی نمایند.
تبصره: مشمولان هنگام مراجعه به دفاتر مذکور باید اصل شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 را همراه داشته باشند.
2. دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پس از دریافت درخواست معافیت تحصیلی و ثبت آن در سامانه وظیفه عمومی، اقدام به صدور معافیت تحصیلی می نمایند.
3. ثبت نام قطعی مشمولان برای ادامه تحصیل، منوط به ارائه معافیت تحصیلی خواهد بود.
4. معافیت تحصیلی دانش آموزان، دارای حداکثر زمان مجاز برای تحصیل مشمول می باشد، لیکن چنانچه مشمولان قبل از اتمام مدت تعیین شده فارغ التحصیل شده یا از ادامه تحصیل انصراف داده یا اخراج شوند، مجاز به ادامه تحصیل با استفاده از معافیت تحصیلی صادره نیستند.
5. در صورت فراغت، انصراف، ترک یا اخراج مشمول از تحصیل، واحد آموزشی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برگه اعلام آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان را تکمیل و به مشمول تحویل نماید تا هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی آن را ارائه نماید.
تبصره : برگه مذکور برای اعلام اشتغال به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی نیز قابل استفاده می باشد.
6. اشتغال به تحصیل دارندگان معافیت موقت یا برگه آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن بدون درخواست معافیت تحصیلی بلامانع است و پس از انقضای مهلت، مجاز به تحصیل نمی باشد.