موادامتحانی، تعداد و ضریب سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 97ـ1396
14 اسفند 1395

موادامتحانی، تعداد و ضریب سوالات آزمون مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 97ـ1396

مسئولیت طراحی سوالات و برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونه دولتی مطابق ماده 17 دستور العمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.
تبصره : ادارات کل آموزش و پرورش استانها در خصوص طراحی سوالات آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی می توانند به صورت قطبی اقدام نمایند.
مواد درسی، تعدا و ضریب سوالات آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول متوسطه
- مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه و مدت زمان پاسخگویی به آنها به شرح ذیل می باشد.

مواد درسی ، تعدا و ضریب سوالات آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول متوسطه
- سوالات آزمون ورودی پایه هفتم، به شیوه چهارگزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست)، در سطح محتوای کتاب های درسی پایه ششم طراحی می شوند.
- به ازای هر پاسخ صحیح، 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، 1 امتیاز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود. برای سوالات بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره : چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، 1 امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.
- سوالات درس قرآن و هدیه های آسمانی، از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی شود که کلیه داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخگویی سوالات باشند.
- داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان) به جای پاسخ به سوالات درس قرآن و هدیه های آسمانی، به سوالات محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی ویژه اقیلیت های دینی با کد 34/7 پاسخ خواهند داد.
مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه
1- مواد درسی و تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه (دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی) و مدت زمان پاسخگویی به آنها، به شرح جدول زیر می باشد.

http://tizland.ir/files/articles/attach/3654/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-4244.gif

 

 

 

 

 

 

زمان پاسخگویی به آنها ، به شرح جدول زیر می باشد.

مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه

- See more at: http://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97%D9%801396/#sthash.Ag5Jd7d6.dpuf

زمان پاسخگویی به آنها ، به شرح جدول زیر می باشد.

مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه

- See more at: http://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97%D9%801396/#sthash.Ag5Jd7d6.dpuf

2- سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، به شیوه چهار گزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست) در سطح محتوای کتاب های درسی پایه نهم طراحی می شوند.
3- سوالات درس تعلیمات دینی و قرآن، از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی شود که تمامی داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخگویی سوالات باشند.
4- داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان)، به جای پاسخ به سوالات درس پیام های آسمان، به سوالات دینی ویژه ادیان خود با کد135/2 پاسخ خواهند داد.
5- به ازای هر پاسخ صحیح، 3 امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، 1 امتیاز منفی برای داوطلبان در نظر گرفته می شود. برای سوالات بدون پاسخ ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.
6- تبصره : چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، 1 امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 9099071970 ( از تلفن ثابت و بدون گرفتن کد ) تماس حاصل نمایید تا مشاورین متخصص اول مشاور شما را در این زمینه راهنمایی نمایند.