دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ-اول مشاور
11 اسفند 1395

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ-اول مشاور

عموماً دانشگاه های نروژ دارای سطح علمی بالایی می باشند، وزارت علوم دانشگاه های نروژ را تایید می کند و دانشگاه های نروژ را در سه سطح قرار میدهد، دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ در سطح خوب و ممتاز به شرح زیر می باشند:


The University of Bergen
The Norwegian University of Science & Technology
The University of Oslo
The University of Tromsø
The University of Stavanger
Norwegian University of Life Sciences
The Oslo School of Architecture and Design
The University of Agder
BI – Norwegian School of Management
School of Mission and Theology
Norwegian School of Economics and Business administration
Norwegian School of Veterinary Science
Norwegian School of Sport Sciences
MF Norwegian School of Theology
Norwegian Acadamy of Music

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ در دسته بعدی دانشگاه های دسته “خوب” هستند، این دسته از دانشگاه ها شخص باید علاوه بر مدرک تحصیل برنامه تحصیلی خود را که از وزارت آموزش نروژ دریافت کرده به وزارت علوم تحویل دهد. این دانشگاه ها شامل:


Forsvarets ingeniørhøgskole
Diakonhjemmet University College
Bergen University College
Akershus University College
Buskerud University College
Bodø University College
Gjøvik University College
Finmark University College
Hedmark University College
Harstad University College
Molde University College
Lillehammer University College
Narvik University College
Molde University College
Nord-Trøndelag University College
Nesna University College
Sogn og Fjordane University College
Oslo University College
Stord/Haugesund University College
Sogn og Fjordane University College
Telemark University College
Sør-Trøndelag University College
Volda University College
Vestfold University College
Østfold University College
Volda University College
Oslo National Academy of the Arts
Bergen National Acadamy of the Arts
Krigsskolen
Aalesund University College
Sjøkrigsskolen
Sámi University College
The Norwegian Police University College
Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies
The Norwegian School of Information Technology
Royal Norwegian Air Force


گروه سوم دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ ، این دانشگاه ها را به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا را دارند توصیه نمی کنیم.
بقیه ی دانشگاه های نروژ جزء این دسته می باشند.