رشته های کارشناسی ارشد گروه های فنی و مهندسی،هنر،علوم انسانی،علوم پایه،علوم پزشکی و  کشاورزی و منابع طبیعی
08 اسفند 1395

رشته های کارشناسی ارشد گروه های فنی و مهندسی،هنر،علوم انسانی،علوم پایه،علوم پزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

گرایشهای ارشد گیاه پزشکی

اقتصاد کشاورزی با 4 گرایش

علوم و صنایع غذایی (4 گرایش)

گرایشهای ارشد مهندسی کشاورزی - آب

گرایشهای ارشد جنگلداری

مهندسی مکانیک بیوسیستم (با 3 گرایش)

گرایشهای ارشد شیلات

مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

 

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

 

اپیدمیولوژی

انگل شناسی پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

اعضای مصنوعی و وسائل کمکی

اقتصاد بهداشت

ارگونومی

انفورماتیک پزشکی

ارزیابی فناوری سلامت

بینایی سنجی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بیوشیمی بالینی

پرستاری (داخلی - جراحی)

پرستاری سلامت جامعه

پرستاری کودکان

روان پرستاری

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

پرستاری سالمندی

پرستاری مراقبتهای ویژه

فناوری تصویر برداری
پزشکی

تکنولوژی گردش خون
)پرفیوژن(

میکروب شناسی پزشکی

هماتولوژی

ژنتیک انسانی

علوم و صنایع غذایی گرایش
کنترل کیفی و بهداشتی

زیست فناوری پزشکی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

میکروب شناسی مواد غذایی

قارچ شناسی پزشکی

سلامت سالمندی

شنوایی شناسی

علوم تشریحی

علوم تغذیه

ویروس شناسی پزشکی

علوم بهداشتی در تغذیه

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورزشی

مهندسی بهداشت محیط

کار درمانی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گفتار درمانی

فناوری اطلاعات سلامت

حشره شناسی پزشکی
و مبارزه با ناقلین

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مهندسی پزشکی (زیست مواد)

مامایی

مشاوره در مامایی

مددکاری اجتماعی

مدیریت توانبخشی

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

مهندسی بهداشت حرفه ای

پرستاری نظامی

نانوتکنولوژی پزشکی

سم شناسی

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

 


گرایشهای ارشد ریاضی


گرایشهای ارشد علوم کامپیوتر


گرایشهای ارشد فیزیک


گرایشهای ارشد شیمی


گرایشهای ارشد زیست سلولی مولکولی


گرایشهای ارشد علوم شناختی


گرایشهای ارشد آمار


فتونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته های کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

 

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی نفت

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی دریا

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی مواد

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی معدن

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

گرایشهای ارشد مهندسی نقشه برداری

 

رشته های کارشناسی ارشد گروه هنر

 

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

گرایشهای کارشناسی ارشد معماری

گرایشهای کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

رشته های کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

کارشناسی ارشد صنایع دستی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

کارشناسی ارشد فلسفه هنر

کارشناسی ارشد اقتصاد هنر

کارشناسی ارشد هنر اسلامی (با 5 گرایش)

کارشناسی ارشد فرش (با 3 گرایش)

گرایشهای کارشناسی ارشد موسیقی

 

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

 

گرایشهای کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایشهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایشهای کارشناسی ارشد حقوق

گرایشهای کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

رشته های کارشناسی ارشد مدیریت

گرایشهای کارشناسی ارشد حسابداری

گرایشهای ارشد علوم اجتماعی

گرایشهای ارشد فلسفه

گرایشهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی

گرایشهای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

گرایشهای کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایشهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایشهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) - با 6 گرایش