03 اسفند 1395

موسسات آموزش عالی آمریکا در رده بندی دانشگاه‌های جهانی-اول مشاور

موسسات آموزش عالی آمریکا در رده بندی دانشگاه‌های جهانی حضور پر تعدادتری نسبت به موسسات کشورهای دیگر دارد. بطور نمونه می‌توان به رده بندیهای زیر در این باب اشاره نمود:
از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی موسسه چین، ۱۷ دانشگاه
از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی روزنامه تایمز لندن، ۱۳ دانشگاه
از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی نشریه نیوزویک، ۱۵ دانشگاه
از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی موسسه ماینز فرانسه، ۱۰ دانشگاه
از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی موسسه ووان چین، ۱۷ دانشگاه
و از بیست دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی‌های جهانی وبومتریکس، ۲۰ دانشگاه متعلق به ایالات متحده هستند.