مقاله چیست؟-اول مشاور
05 بهمن 1395

مقاله چیست؟-اول مشاور


مقاله انشایى است که حجمى متوسط دارد و در مورد موضوعى معین بحث مى کند. نویسنده باید حدود موضوع را رعایت کند و با رسایى و روشنى آن را توضیح دهد.
در بیان کوتاه، مقاله نوشته اى است که درباره موضوعى خاص با حجمى متوسط نوشته مى شود. مقاله معمولا در روزنامه و گاهنامه، و گاه در کتاب جاى مى گیرد. در جهان امروز، مقاله عرصه اى گسترده دارد و موضوعات گوناگون را در بر مى گیرد.
شرایط مقاله نویسى
-1 احاطه به موضوع مقاله .
 2 صداقت و حسن نیت که شرط قلم زدن است .
 -3 در نظر گرفتن مصلحت هاى جامعه، و نه منافع فرد یا گروه خاص .
 -4 گشودن گرهى از گره هاى علمى، اجتماعى، و ... از طریق گزینش موضوعاتى که طرح آن ها در جامعه دردى را دوا مى کند .
مراحل نگارش مقاله
1-یافتن موضوع :این کار، باید پس از تأمل کافى و با اندیشه گره گشایى و خدمت صادقانه صورت پذیرد، نه به صرف تفنّن یا سفارشى را پاسخ گفتن .
2-تفکّر درباره موضوع و تنظیم طرح :
در این مرحله، باید اندیشید که چه وجوهى از موضوع را باید شکافت از کجا باید شروع کرد و به کجا ختم نمود; چه شواهدى را باید ارائه کرد و چه دستاوردى در نظر است .
3-یادداشت بردارى از منابع :
باید نکته هاى مهمى را که بعداً در مقاله چیده مى شوند، از منابع گوناگون و گاه از گنجینه ذهن خویش فراهم آورید. ثبت نشانى دقیق منابع را هرگز فراموش نسازید، زیرا نویسنده امین کسى است که نام منابع مورد استفاده رابا کمال انصاف ذکر نماید .
4-تنظیم و اصلاح یادداشت ها :در این مرحله، یادداشت هاى پراکنده کنار هم قرار مى گیرند و پیش نویسمتن مقاله از چینش آن ها پدیدار مى شود. ترتیب منطقى و نظم ساختارى هرگز فراموش نشود.
5- تهیه متن نهایى مقاله :ویرایش و بازنگرى پیش نویس و تهیه متن پاکنویس سبب مى شود که نویسنده اطمینان یابد کارى منطبق با میزان هاى نگارشى و ویرایشى انجام داده است.
6-تعیین عنوان: خوب است در تعیین عنوان شتاب نکنیم و آن را به مرحله آخرواگذاریم; زیرا پس از احاطه یافتن به متن خویش، بهتر مى توانیم عنوانى گویا و درخور براى آن برگزینیم. عنوان باید آیینه مقاله، کوتاه،آهنگین و پرطنین، روان و شیوا باشد .
حجم و گستره مقاله:
معمولا مقاله هر چه کوتاه تر ـ در عین رسایى ـ باشد، خوانندگان بیشترى را به خود جلب مى کند. با اینحال، گاه موقعیت ایجاب مى کنند که مقاله حجمى زیاد بیابد. روى هم رفته، حجم یک مقاله به این عوامل بستگى دارد :
ـ موضوع مقاله :مثلا موضوعات علمى معمولا حجمى بیشتر مى طلبند.
ـ سطح مخاطب .
ـ مجموعه اى که مقاله در آن چاپ مى شود.
.ـ ویژگى هاى زمانى و مکانى در تاریخ درج مقاله .
ـ توان مقاله نویس .
سطح نگارش مقاله
سطح نگارش مقاله باید دقیقاً با نیاز و فهم مخاطب هماهنگ گردد. مثلا اگر مقاله اى اقتصادى براىمخاطبان عام نوشته مى شود، هرگز نباید سرشار از اصطلاحات ویژه اقتصادى باشد. حتّى اگر نویسنده ناگزیراز طرح مباحث تحقیقى و فنّى در چنین مقاله اى است، باید آن ها را خالی از هر گونه تعبیر ویژه و خاص مطرح کند و زبان ـ و نه مطالب ـ را به سطح فهم مخاطبان خویش نزول دهد.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل

مشاوره تخصص ماست.