معرفی رشته روان شناسی بالینی-اول مشاور
01 اسفند 1395

معرفی رشته روان شناسی بالینی-اول مشاور

روان شناسی بالینی

رشته روان شناسی بالینی یکی از رشته های پرطرفدار شاخه علوم پزشکی است. که بسیاری از داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی روان شناسی بالینی هستند می توانند در مقطع ارشد و دکتری رشته روان شناسی بالینی شرکت کنند و برای دانش آموختگان رشته روان شناسی بالینی جای کار و پیشرفت بسیاری وجود دارد. رشته روان شناسی بالینی در زمینه مشاوره وهمچنین با مجوز دادن از طرف وزارت بهداشت افراد تحصیل کرده در رشته روان شناسی بالینی می توانند مراکز مشاوره بزنند.

از آنجایی که رشته روانشناسی بالینی یکی از رشته های پر طرفدار علوم پزشکی است و هدف این رشته کمک به ناهنجاری های جامعه است و بسیار پرکاربرد است به همین ترتیب پذیرنده دانشجو در رشته روان شناسی بالینی در دانشگاههای سراسر کشور به صورت زیر می باشد:
دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهراء، دانشگاه تبریز، دانشگاه سمنان، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه شهید بهشتی.

روان شناسی بالینی شاخه ای از روان شناسی است که به درک، پیش بینی و درمان ناهنجاری، ناتوانی و آشفتگی های شناختی، هیجانی، زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می کند. درحالی که در روان شناسی عمومی جنبه نظری علم روان شناسی و مفاهیم بنیادی روان شناسی مثل: یادگیری، حافظه، انگیزش و هیجان و احساس و ادراک مورد بررسی قرار می گیرد. در ارشد روان شناسی بالینی حوزه درمان مد نظر است این دانشجویان درباره علت و درمان بیماری ها مطالعه می کنند و در مورد آسیب پیشرفته، ارزیابی و تشخیص و مداخله و درمان بیماری ها به مطالعه می پردازند اما در روان شناسی عمومی تمامی شاخه ها و نظریه ها به صورت بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

منابع ارشد رشته روانشناسی بالینی به شرح زیر می باشد:
آمار و روش تحقیق :
۱) روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور
۲) احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
۳) روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری جوزف گال ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت
۴) روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد و دکتر عباس بازرگان
۵) رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و بدهاورر ترجمه دکتر حسن سرایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
آسیب شناسی روانی:
۱) آسیب شناسی روانی جلد ۱ و ۲ تالیف دکتر حمید شمسی پور
۲) خلاصه روان پزشکی سادوک آخرین ویراست
نظریه های شخصیت:
نظریه های شخصیت تالیف فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی
نظریه های روان درمانی:
کاربست مشاوره و روان درمانی تالیف کری ترجمه سید محمدی
ارزیابی روان شناختی( مصاحبه بالینی و آزمون های روان شناختی):
۱) راهنمای سنجش روانی جلد ۱ و ۲ تالیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسین پاشاشریف
۲) مصاحبه تشخیصی جلد ۱ آتمر و آتمر
روانشناسی عمومی و رشد:
۱) روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی
۲) روان شناسی رشد جلد ۱ و ۲ لورابرک یحیی سید محمدی
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار:
۱) روانشناسی فیزیولوژیکی جیمز کالات یحیی سید محمدی
۲) مقدمه نوروسیکولوژی تالیف داوود معظمی
۳) خلاصه روان پزشکی سادوک و سادوک آخرین ویراست
روان شناسی بالینی:

روان شناسی بالینی جفری پی کرامر ، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز ترجمه مهرداد فیروز بخت

در دفترچه آزمون ارشد وزارت بهداشت لیست از مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی به همراه ضرایب آنها گردآوری شده است که به شرح زیر می باشد:
مدارک مورد پذیرش:
کارشناسی کلیه ی گرایشهای روان شناسی
رشته مشاوره و راهنمایی
دروس امتحانی به همراه ضرایب:
آسیب شناسی روانی(ضریب ۵/۱)
نظریه های شخصیت( ضریب ۲)
نظریه های روان درمانی (ضریب ۲)
ارزیابی روان شناختی ( مصاحبه بالینی و آزمون های روان شناختی) (ضریب ۱)
روان شناسی عمومی و رشد (ضریب ۵/۱)
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار( ضریب ۱)
روان شناسی بالینی( ضریب ۵/۱)
آمار و روش تحقیق (ضریب ۵/۱)
زبان عمومی (ضریب ۲)

دکتری روان شناسی بالینی یکی از مقاطع بالای رشته روان شناسی بالینی است که رقابت در رشته دکتری روان شناسی بالینی بسیار بالاست و دکتری روان شناسی بالینی توجه بسیاری از داوطلبین کنکور را به خود جلب کرده است ولی دانش آموختگان در رشته دکتری روان شناسی بالینی از لحاظ بازار کار در شرایط خوبی قرار دارند به دلیل اینکه دانش آموختگان در رشته دکتری روان شناسی بالینی در مراکز مشاوره و بهزیستی و کلینیک ها می توانند به فعالیت بپردازند.


در دفترچه دکتری تخصصی وزارت بهداشت لیستی از مدارک تحصیلی مورد پذیرش در رشته روانشناسی بالینی به همراه ضرایب گردآوری شده است. که این موارد به صورت زیر می باشد:
مدارک مورد پذیرش:
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی- روان شناسی شخصیت- روان سنجی و رشته های روان شناسی( مشاوره، تربیتی، عمومی و استثنایی) –دکتری عمومی پزشکی
دروس امتحانی به همراه ضرایب:
آمار (ضریب ۱)
بنیادهای فیزیولوژیک (ضریب ۱)
روانشناسی رشد (ضریب ۱)
شخصیت و روان درمانی ( ضریب ۳)
آسیب شناسی (ضریب ۲)

منابع دکتری روان شناسی بالینی طبق دفترچه وزارت بهداشت به شرح زیر می باشد:
آمار:
روشهای تحقیق در علوم رفتاری دکتر سرمدی و بازرگان
احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور
روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور
تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری دکتر نصر و همکاران
اگرسیون چند متغیره در پژوهشهای رفتاری کرلینجر وپرهاورز
مرور جامع آمار زیستی دکتر محمود یوسفی و همکاران
آزمون روانی:
راهنمای سنجش روانی مارنات.
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IVاوتمر، هر دوجلد با تاکید بیشتر بر جلد ۱
خلاصه روان پزشکی کاپلان
مقدمه ای بر روان شناسی بالینی کامر و همکاران
روان شناسی بالینی فیرس وهمکاران
بنیادهای فیزیولوژیک:
روان شناسی فیزیولوژیک کالات
خلاصه روانپزشکی کاپلان
مقدمه نوروسایکولوژی داوود معظمی
روان شناسی رشد:
روان شناسی رشد (لورابرگ، دوجلد)
خلاصه روان پزشکی کاپلان
شخصیت و روان درمانی:
نظریه و کاربست
مشاوره و رواندرمانی (کری)
نظریه های شخصیت (فسیت)
مقدمه ای بر روانشناسی بالینی(کرامر)
خلاصه روانپزشکی کاپلان
خانواده درمانی (گلدنبرگ و همکاران)
خانواده درمانی(شوارتز وهمکاران)
گروه درمانی (یالوم)
اخلاق در مشاوره و روانشناسی (سیمین حسینیان)
روان شناسی بالینی( فیرس)
آسیب شناسی:
خلاصه روان پزشکی کاپلان ( هر ۳ جلد به طور کامل)
راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی DSM-V
راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروری DSM-V
آسیب شناسی روانی (هالجین)
مصاحبه بالینی( جان ریتا و سامرز)

 

 

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین متخصص ما در سامانه اول مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071970 تماس حاصل فرمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح تا 12 شب، حتی ایام تعطیل
مشاوره تخصص ماست.